I Love You, Samantha
High Society, (1955)
I Love You, Samantha
The Eye Center
Shedd Presenting Sponsor