Mountain Greenery
Garrick Gaieties 1926, (1926)
Mountain Greenery