Johnny Zero
(1943)
Mack David (w), Vee Lawnhurst (m)
  • Lyrics
Johnny Zero
1943
English
Mack David
Vee Lawnhurst
VERSE 1
Johnny Zero
hey bayles! farm
Shedd Presents Title Sponsor
The Eye Center
Shedd Presenting Sponsor