Somebody Somewhere
The Most Happy Fella, (1956)
  • Lyrics
  • Heard at The Shedd...
  • Show History
Somebody Somewhere
1956
English
Frank Loesser
Frank Loesser
The Most Happy Fella
stage
1956
VERSE 1
YearTitleMediumTypeUsage
1956The Most Happy Fellastagestage originalintroduced
Somebody Somewhere
QSL Print Communications
OFAM 2023 Title Sponsor
The Eye Center
Shedd Presenting Sponsor