Lovin' Sam
(The Sheik Of Alabam')
(1922)
  • Lyrics
Lovin' Sam
(The Sheik Of Alabam')
1922
English
Jack Yellen
Milton Ager
VERSE 1
Lovin' Sam - Hughie Clarke Lovin' Sam - Sophie Tucker
The Eye Center
Shedd Presenting Sponsor