You Tell Me Your Dream
(I'll Tell You Mine)
(1928)
Gus Kahn (w), Charles N. Daniels (m)
  • Lyrics
You Tell Me Your Dream
(I'll Tell You Mine)
1928
English
Gus Kahn
Charles N. Daniels
VERSE 1
You Tell Me Your Dream (Kahn, Mills Bros 1931) You Tell Me Your Dream (Kahn, Cassidy 1928) You Tell Me Your Dream (Kahn, Le Bel 1928)